Usługi

Specyfikacje dla kart charakterystyki

Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów zawiera standardową specyfikację dla kart charakterystyki. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest zgodna z formatem 16 sekcji, który jest uzgodniony na poziomie międzynarodowym. Oprócz karty charakterystyki powinien być sporządzony załącznik, zawierający scenariusze narażenia dla konkretnej substancji. 

Karta charakterystyki w Europejskim Obszarze Gospodarczym

karta charakterystyki wyrobuW Europejskim Obszarze Gospodarczym karty charakterystyki stały się integralną częścią systemu rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Pierwotne wymagania rozporządzenia REACH dotyczące kart charakterystyki zostały dodatkowo dostosowane w celu uwzględnienia zasad dotyczących kart charakterystyki zawartych w globalnie zharmonizowanym systemie (GHS) oraz wdrożenia innych elementów GHS do prawodawstwa UE, które zostały wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) poprzez aktualizację załącznika II do rozporządzenia REACH. SDS (karta charakterystyki wyrobu) musi być dostarczona w języku urzędowym państwa członkowskiego (państw członkowskich), w którym substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwo (państwa) członkowskie postanowi (postanowią) inaczej (art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH). Dokument zawierający wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki opublikowała Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA).

Holenderskie karty charakterystyki znane są pod nazwą veiligheidsinformatieblad lub Chemiekaarten. Jest to zbiór kart charakterystyki najczęściej używanych substancji chemicznych. Chemiekaarten boek jest dostępny w handlu, ale także udostępniany przez instytuty edukacyjne, takie jak strona internetowa oferowana przez Uniwersytet w Groningen.